Thứ Bảy, 2023-09-23, 3:14 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Tư » 2 » ĐẢNG TIẾP TỤC CHŨI ĐẦU XUỐNG CÁT
6:34 PM
ĐẢNG TIẾP TỤC CHŨI ĐẦU XUỐNG CÁT

Phạm Trần

 
Kết luận Hội nghị 12 của  Ban Chấp hành Trung ương  đảng Cộng sản Việt Nam sau một tuần lễ làm việc từ 22 đến 28-3 (2010) đã để lại hậu qủa nghiêm trọng cho tương lai của dân tộc khi Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư tái khằng định : "Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Mạnh nói trong Diễn văn bế mạc: "Đảng ta là Đảng cầm quyền, việc xây dựng và củng cố tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở gắn liền với quá trình xây dựng và củng cố hệ thống chính trị của chế độ mới do Đảng lãnh đạo. Thông qua tổng kết thực tiễn mà phát hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định trong Điều lệ Đảng cho phù hợp với quy luật phát triển và yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.”

Nhưng bổ xung như thế nào thì Mạnh ưu tiên chi việc : "Kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển, thể chế hoá những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là những quan điểm mới thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).”

Như vậy là mọi chống đối quyết định tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Cộng sản của những đảng viên tiến bộ, biết nhìn xa trông rộng hay yếu cầu thay đổi Cương lĩnh năm 1991 để mở rộng dân chủ, tự do và chấp nhận đa nguyên, đa đảng đã thất bại.

Kết qủa sau một tuần lễ thảo luận, góp ý không hề được công khai hay tiết lộ ra ngòai, đường lối cai trị của đảng CSVN vẫn độc tài, độc đảng, độc quyền. Những kẻ được dân nuôi ăn, trả lương đã không thèm để ý đến yêu cầu được hưởng tự do nhiều hơn, dân chủ thật sự của người dân. Mọi việc của dân đều do đảng quyết định, kể cả quyền ăn và nói, đi lại và làm việc và không ai được quyền chống lại những việc làm phi lý, phạm luật của Nhà nước,kể cả việc những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền tự do xâm hại tính mạng và tài sản của dân.

Nói tóm lại về mặt chính trị thì kết luận của Hội nghi 12 đã tái xác nhận cái quyền tự phong cho mình quyền được cai trị của đảng mà vẫn có quyền ba hoa rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân!

Như vậy thì 160 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X sắp mãn nhiệm đã sống ở đâu mà không thấy được những nhu cầu cấp thiết và những đòi hỏi cấp bách của người dân đối với miếng cơm, manh áo và nhu cầu được hưởng các quyền tự do đã ghi trong Hiến Pháp và Luật pháp của Việt Nam, kể cả Luật Báo chí công nhận quyề tự do ngôn luận và báo chí và quyền được thông tin của người dân?

Nhưng  lớp lãnh đạo mới trong Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá XI sẽ được bầu chọn trong Đại hội đảng tòan quốc vào tháng 1/2011 như thế nào?

Mạnh tiết lộ : "Công tác nhân sự Đại hội XI của Đảng phải làm sao đạt mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, luôn luôn kiên định mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng ta, nhân dân ta là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đó là những đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có năng lực trí tuệ và tổ chức thực tiễn, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có năng lực tham gia vào việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; có đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đoàn kết và có khả năng quy tụ sự đoàn kết, có uy tín cao trong Đảng và trong nhân dân.”

Tất cả những tiêu chuẩn này không mới. Có mới chăng là đã được Nông Đức Mạnh lập lại những điều đã nói trong thời gian chuẩn bị Bầu Ban Chấp hảnh Trung ương Khóa X năm 2006.

Những mẫu mực chọn người dựa theo tiêu chuẩn "phẩm chất đạo đức trong sáng, gương mẫu trong lối sống, liêm khiết, trong sạch, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí…” thời nào cũng vậy, không có khả năng làm mới hơn được con người của đảng viên, cán bộ.

Vì vậy đảng và nhà nước CSVN càng "bắt dân qúa độ lên xã hội chủ nghĩa” vô nghĩa thì đất nước càng lùi lại, người dân càng chậm tiến, lạc hậu.

Và nếu câu chữ biết nói thì chúng đã kiện đảng ra tòa cả trăm lần rồi. Bởi vì khi đảng đặt tiêu chuẩn càng cao thì cán bộ, đảng viên được bầu  dễ có chức có quyền để tham nhũng, lãng phí của công, ăn cắp của dân và đàn áp những kẻ cô thân, túng  đói.

Thế mà, Mạnh vẫn can đảm quay lại bản nhạc cũ nghe đã mòn tai: "Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội : dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.” 

KINH TẾ MỆNH LỆNH

Qua lĩnh vực kinh tế, Mạnh nói thẳng : "Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, hay tiếp tục " phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”

Mạnh nói : "Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, chính trị - xã hội ổn định, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau...
Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Đây là một giấc mơ đầy hoang tưởng của Mạnh. Cứ lấy qúa khứ để đo hiện tại và làm chuẩn mực định hướng cho tương lai thì sau 24 năm "Đổi mới” và sau 10 năm thi hành  kế họach kinh tế do hai kỳ đảng IX và X họach định thì, theo lời Mạnh : "Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; chế độ phân phối còn bất hợp lý. Một số hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức lối sống... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chuyển biến chậm. Còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội.”

Như thề thì tiêu tùng chủ trương "Quá độ” của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ” năm 1991 rồi còn gì ?

Thế mà Mạnh còn cả gan nhắc lại những lời tự tung, tự hứng cũ rích rằng : "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam ; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.”

Nhưng ai đã gắn cho cái nhãn "tiên phong” hay cứ tự động làm huy chương "cứu nước” đeo đầy ngực để chiếm lấy các quyền từ tay nhân dân rồi cho mình là "đại biểu” của mọi giai cấp trong xã hội ?

Chứng minh cho cái tính lấy của dân làm của mình của đảng CSVN, Nông Đức Mạnh nại cớ để chống thay đổi : "Bối cảnh quốc tế và thực tiễn cách mạng nước ta đòi hỏi Đảng ta phải giữ vững định hướng, đồng thời bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 cho phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.”

Nhưng "thời kỳ mới” là thời kỳ nào, ở đâu hay Mạnh đã bịa ra để cho đảng có lý do tước đọat hết mọi thứ quyền và của cải của dân để tiếp tục được ăn trên ngồi trốc, vinh thân phì gia mà quên mất cả hiểm họa mất nước vào tay Trung Quốc đang loang ra trên lãnh thổ?

Phạm Trần
(04/2010)
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 606 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0