Thứ Hai, 2023-10-02, 7:18 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Bảy » 3 » Việt Nam: Cương lĩnh 1991: Bauxite, Biển Ðông 2009
4:54 PM
Việt Nam: Cương lĩnh 1991: Bauxite, Biển Ðông 2009

Phạm Trần

Hoa Thịnh Đốn.- Hội nghị thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam họp tại Hà Nội  kéo dài 7 ngày, từ 29-6 đến 5-7-2009, diễn ra vào lúc Việt Nam phải đối phó với hai vấn đề nan giải: Bauxite ở trong nước và Trung Hoa uy hiếp chiếm  lãnh thổ trên  biển Đông.

Nhưng, theo lời phát biểu khai mạc của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng, thì cả hai vấn đề đang được người dân trong nước và người Việt ở nước ngòai đặc biệt quan tâm lại không được thảo luận.

Vậy, Hội nghị này sẽ bàn về  những vấn đề gì để có lợi cho dân, cho nước?  Theo lời Mạnh, những người lãnh đạo trong đảng  sẽ tập trung vào 3 vấn đề:

- Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991).

- Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020.

- Định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp. Thành lập tiếp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong cả 3 đề tài thì  việc “bổ sung và phát triển Cương lĩnh 1991”, được coi là quan trọng nhất vì bất cứ sự thay đổi nào trong Cương lĩnh này cũng  sẽ  ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo của đảng CSVN.

 Mạnh nói : “Kể từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có nhiều biến đổi to lớn và sâu sắc. Nhiều vấn đề mới nảy sinh từng bước được Đảng ta nhận thức và giải quyết có hiệu quả. Nhờ vậy, một số vấn đề liên quan đến Cương lĩnh đã được nhận thức sâu sắc hơn; quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng rõ hơn...

...Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Tiểu ban tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh. Tiểu ban đã chỉ đạo và triển khai tổ chức lực lượng nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 theo từng lĩnh vực, từng ngành và đã tổng hợp thành báo cáo chung. Quá trình nghiên cứu, tổng kết đã tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và trí tuệ phong phú của nhiều tập thể và cá nhân, của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị xin ý kiến và các cuộc khảo sát thực tế ở nhiều địa phương.

Đến nay, đã xây dựng được bản đề cương chi tiết Báo cáo, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị này.”
BỔ XUNG VÔ ÍCH

Như thế rõ ràng là họ sẽ bàn về những đề nghị để  bổ xung cho  Nghị quyết 1991, viết từ  thời Đổ Mười  lên cầm quyền khóa đảng VII, đúng vào lúc Liên bang Xô Viết  và các nước Cộng sản đông Âu tan rã.

Vì vậy, mục đích chính của Cương lĩnh 1991 được viết là để trấn an và bảo vệ đảng. Nhưng  nếu bổ xung mà không có thay đổi  nào về nội dung 2 điểm quan trọng nhất  của  Nghị quyết  khẳng định vai trò  lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất  của đảng thì có bổ xung bao nhiêu cũng vô ích.

Hai điều  đó là : đảng CSVN  chủ trương “...Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội...”, và  : “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

Nhưng căn cứ vào lời nói của Mạnh trong buổi khai mạc ngày 29-6 (2009) thì không cần phải đợi kết thúc kỳ họp, ai cũng có thể biết trước  Ban Chấp hành Trung ương sẽ không thay đồi 2 điểm quan trọng này.  Bởi vì, Mạnh đã yêu cầu các Ủy viên : “ Trong quá trình thảo luận cần bám sát tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị; quán triệt tinh thần và phương pháp khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển.”

Vậy Nghị quyết Chính trị  của Đại hội đảng kỳ X, từ 18 đến 25-4-2006, đã viết gì về Chủ nghĩa Mác-Lênin?

Họ viết trong phần được gọi là “ Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng” rằng đảng CSVN tiếp tục :“Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng; tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.”

Và đảng này cũng cam đoan : “Toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội phải có quyết tâm chính trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.”

Nhưng từ  tháng 4 năm 2006 đến tháng 6 năm 2009, điều mà Nghị quyết Chính trị của Đại hội đảng X viết rằng “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục”,  chẳng những chưa được khắc phục mà còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Mặt khác, Hội nghị kỳ 10 còn phải đối mặt với tình trạng đang có thêm nhiêu đảng viên, kể cả nhiều cấp lãnh đạo chủ chốt đã  suy thóai tư tưởng, ngại nói đến Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều người khác đã sống mất phẩm chất, đạo đức suy đồi, sống xa dân, dọa nạt, đàn áp, ức hiếp dân để chiếm đất, chiếm tài sản của dân, làm cho điều đuợc gọi là “liên hệ máu thịt” giữa dân và đảng them ngày một phai nhạt.

Tình trạng này cũng  giống hệt như những điều đã ghi trong Nghị quyết chính trị của Đại hội đảng X, khi nói về tình  trạng cán bộ, đảng viên trong khỏang thời gian giữa hai kỳ Đại hội IX và X, từ năm 2001 đến năm 2006, theo đó : “ Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn thiếu tính thuyết phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao..... Tình trạng nói nhiều làm ít, làm không đến nơi đến chốn hoặc không làm còn diễn ra ở nhiều nơi.  Hiệu lực quản lý nhà nước còn thấp trên một số lĩnh vực như: quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, ngân hàng, tài nguyên môi trường, sở hữu trí tuệ... Công tác kiểm tra, thanh tra còn thiếu hiệu lực….Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt, yếu kém về phẩm chất và năng lực, vừa thiếu tính tiên phong, gương mẫu, vừa không đủ trình độ hoàn thành nhiệm vụ.”

Rồi đây, khi Hội nghị 10 kết thúc vào ngày 5-7 (2009), mọi người sẽ không ngạc nhiên khi thấy đảng sẽ một lần nữa hù họa tòan dân và ra lệnh cho lực lượng võ trang nhân dân, công an phải tăng  cường đề cao cảnh giác trước điều được gọi là những âm mưu chống phá của các “thế lực thù địch”, hay âm mưu “diễn biến hòa bình” , và những kẻ “nội thù”  đang cấu kết với các thế lực bên ngòai chống đảng và nhà nước.

Nếu làm theo lệnh của Nông Đức Mạnh thì mọi người sẽ không thấy lạ khi thấy Hội nghị 10 sẽ lập lại quan điểm của đảng  lên án, như  họ viết trong Nghị quyết Chính trị Đại hội đảng  X rằng : “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.”

Tuy nhiên trong khoảng thời gian 3 năm từ  tháng 4 năm 2006 đến tháng 6 năm 2009, chưa ai trong nước hay ở nước ngòai có thể hình dung được kẻ thù “diễn biến hoà bình"  mà  đảng tuyên truyền  có hình thù như thế nào.

Chỉ có điều rõ ràng là người Việt Nam nào, dù ở trong nước hay hải ngoại, cũng  đã thấy rõ hiểm họa Tầu Bắc Kinh đang đe dọa lấn chiếm chủ quyền trên biển Đông của Việt Nam, sau khi đã đạt được mong muốn  dành lấy  Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc của Việt Nam năm 1999.

Các hành động Tầu tăng cường tuần dương, cấm ngư dân Việt Nam đánh cá, và đã bắt ngư dân để đòi chuộc tiền và buộc họ phải ký giấy nhìn nhận “vi phạm chủ quyền lãnh thổ ” của Trung Hoa trong khu vực thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam quanh vùng hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa từ giữa tháng 5/2009 đến nay là một bằng chứng nghiệm trọng.

Trong khi đó trên đất liền, ngòai những nhượng bộ trong phân định lại biên giới năm 1999, đảng CSVN còn dành ưu tiên cho Tầu vào xây dựng các nhà máy khai thác Bauxite tại vùng đất chiến lược Tây Nguyên tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông để  lấy chất Alumina  bán  cho Tầu, là một bằng chứng khác của hiểm họa mất chủ quyền kinh tế  về tay Bắc Kinh.

Phản ứng trong và ngoài nước về việc đảng CSVN  để mất chủ quyền lãnh hải và tài nguyên thiên nhiên vào tay Tầu Bắc Kinh đang hừng hực như bốc lửa, dù cho nhà nước cố tình bóp méo sự thật hay đổi trắng thay đen về khả năng bảo vệ mội trường và làm chủ  tài sản của Tổ tiên.

Vậy mà, cũng như kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 12 vừa kết thúc trong hoang mang về việc nhà nước để cho Tầu vào thao túng  trên “nóc nhà Đông Dương”, núp dưới danh nghĩa giúp Việt Nam khai thác Bauxite, Hội nghị kỳ 10 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa X cũng không dám hé răng nói đến  vấn đề  bảo vệ chủ quyền và tài nguyên của đất nước.

Như vậy thì thà đừng họp còn hơn. Họp  để tiêu phí tiền của mồ hôi nước mắt của nhân dân để nói những chuyện trên trời, dưới đất trong khi  hàng ngàn công nhân Tầu bất hợp pháp  đang nghênh ngang khắp làng trên xóm dưới cướp việc của người dân thì lại giả vờ như không thấy.

Chẳng lẽ trên 180  Ủy viên Trung ương của cái đảng trên 3 triệu đảng viên này mắt lòa hết cả rồi sao?

(07/09)
Nguồn: Ðối Thoại
..
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 992 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0