Thứ Năm, 2023-06-01, 4:51 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2011 » Tháng Giêng » 3 » CÀNG HỌC BÁC CÀNG NÓI PHÉT
4:33 PM
CÀNG HỌC BÁC CÀNG NÓI PHÉT

Phạm TrầnNgày 2/2/2007, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng CSVN chính thức phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".  

Hồi đó, Mạnh nói rằng : "Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, được tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú, cụ thể và thiết thực. Đây là một trong những biện pháp cơ bản để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khoá X; là một trong những động lực chính trị quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng, của dân tộc trước cục diện phát triển mới của đất nước.... Thắng lợi của cuộc vận động tuỳ thuộc trước hết vào nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hành động và sự chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của các cấp uỷ đảng; sự phấn đấu tự giác của từng cán bộ, đảng viên và sự ủng hộ của toàn dân.” (Báo điện tử VietNamNet)

Nhưng tại sao đảng viên Cộng sản phải  học tập những điều mà sách vở của đảng bảo là của Hồ Chí Minh dậy đảng như  mọi người phải biết  : "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; "nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"; "sửa đổi lối làm việc"; "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" v.v... ?
Bởi vì sau các Đại hội đảng VI, VII, VIII, IX từ 1986 đến 2001 và sau 15 năm  thi hành chủ trương "Đổi mới” để hội nhập vào thế giới văn minh làm kinh tế thị trường theo Tư bản Chủ nghĩa, người ta mới thấy rõ mặt trái "đạo đức” của cán bộ, đảng viên Cộng sản hiện ra.

Những người được Hồ Chí Minh bảo phải là  "đây tớ” của nhân dân thì sau Đổi mới đã biến thành các "ông chủ” rất hung hãn, tham lam, giầu có. Và câu châm ngôn "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”  đã bị đảo ngược thành "đảng viên ăn trước, làng nước ăn sau”, hay "cán bộ ăn ốc, nhân dân đổ vỏ” nên không ai còn dám có  liên hệ "máu thịt” với đảng nữa.

Vì vậy, Đại hội X của Đảng năm 2006 đã nói rằng  đảng : "Cần tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, luôn gắn bó với nhân dân".

Nhưng tại sao phải cần tiếp tục "xây dựng, chỉnh đốn đảng”?  Bởi vì cho đến Đại hội X, những tính hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền đã tồi tệ tới đỉnh cao rồi.

Bằng chứng này đã được  Đại hội X chứng minh  : "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng.".

Bốn năm sau, tại Hội nghị Tổng kết triển khai cuộc vận động này ở  Hà Nội ngày 12-12-2010, Nông Đức Mạnh đã nói lại những điều của Đại hội đảng X năm 2006 : "Bên cạnh nỗ lực và thành tích quan trọng ban đầu, quá trình thực hiện cuộc vận động trong 4 năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của cuộc vận động, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện cuộc vận động của ban chỉ đạo các cấp có lúc, có nơi, có việc còn lúng túng, bị động. Sự phối hợp giữa một số ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên một số việc chưa sát hợp và kịp thời. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kể cả cán bộ chủ chốt, còn thiếu tự giác, chưa gương mẫu trong việc thực hiện cuộc vận động. Sự gắn kết, lồng ghép nội dung cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị ở một số nơi chưa tốt, chưa huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị hăng hái tham gia. Sự phối hợp giữa công tác tuyên giáo, công tác tổ chức - cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, thi đua, khen thưởng... chưa chặt chẽ, liên tục. Công tác tuyên truyền về cuộc vận động còn có những hạn chế; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, lôi cuốn.”

Như vậy có phải Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", dù tốn không biết bao nhiêu tiền mồ hôi  nước mắt của người  dân đã biến thành công dã tràng rồi không ?  

BÁO CÁO TÔ HUY RỨA

Về phần mình, Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã báo cáo với 600 đại biểu tham dự Hội nghị rằng, sau 4 năm nhiều hạn chế vẫn chưa vuợt qua được.

Rứa nêu lên 3 hạn chế : "Một là, nhận thức chung và quyết tâm của một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị về việc triển khai cuộc vận động còn hạn chế. Có nơi cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn giản đơn, nóng vội, coi việc học tập một lần là xong. Ngược lại, có nơi lại bi quan, lo ngại dẫn tới thiếu quyết tâm để triển khai tích cực và có hiệu quả. Sự tham gia của các thành viên trong hệ thống chính trị triển khai cuộc vận động chưa đều, chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Cá biệt, vẫn có nơi coi đây là công việc riêng của Đảng và giao cho Ban Tuyên giáo cấp uỷ thực hiện.

Hai là, trong công tác tổ chức, chỉ đạo còn có những hạn chế, bất cập, khuyết điểm, ảnh hưởng đến kết quả triển khai cuộc vận động.

Ba là, sự gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp chưa được thể hiện rõ.

Một số đồng chí chưa thực sự tích cực tham gia học tập cùng cơ quan, đơn vị. Cá nhân nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo không có chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều đồng chí chưa sẵn sàng tham gia tuyên truyền, vận động triển khai cuộc vận động...

Rứa còn nói thêm rằng : " Công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về cuộc vận động và các gương điển hình học tập và làm theo Bác chưa được thường xuyên, liên tục… Nội dung tuyên truyền chưa được cân đối và toàn diện. Một số hoạt động tuyên truyền còn mang tính hình thức, thiếu hấp dẫn, không lôi cuốn được đông người tham gia, theo dõi...”

Báo cáo cũng nhìn nhận : "Ngay từ đầu, chúng ta chưa chú trọng đến việc phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc vận động.... Chiến lược "diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn như, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh; khuyến khích lối sống đề cao cá nhân, thực dụng, vụ lợi, hưởng thụ..., đặc biệt là đối với thanh niên, con em cán bộ lãnh đạo, khách quan tác động vào cuộc vận động.”

Không có ai, ngòai chính con em của những cán bộ, đảng viên lắm tiền nhiều bạc nhờ vào tham nhũng, ăn cướp tài sản của dân đã hủ hóa mình. Không có thứ "diễn biến hòa bình” nào vô công rỗi nghề để làm những chuyện ruồi bu như  "khuyến khích lối sống đề cao cá nhân, thực dụng, vụ lợi, hưởng thụ..., đặc biệt là đối với thanh niên, con em cán bộ lãnh đạo...”

Cứ giả thử như có "khuyến khích” của ai đó mà những người trẻ này không có tiền tiêu xài thả dàn, coi trời bằng vung như đang diễn ra ở Việt Nam thì  "khuyến khích” cũng vô ích.

Thử hỏi :  Khi cha mẹ cán bộ, đảng viên có chức, có quyền tham nhũng, dối gian, ăn cắp của công, mua bán bằng gỉa, mua quyền, bán chức, hủ hóa, vô cảm trước những đau khổ, đói nghèo của người dưới quyền và đồng bào mà bắt con phải sống đạo đức, trong sạch, biết kính trên nhường dưới, biết hy sinh để phục vụ xã hội và đem công bằng đến cho mọi người thì đám thanh niên, thiếu nữ này nhìn cha mẹ họ bằng con mắt nào?
Tình trạng này cũng giống như việc các cấp Lãnh đạo đảng ra lệnh cho đảng viên tham gia cuộc học tập mà chính bản thân mình chưa thành người thì thất bại là lẽ đương nhiên.

Điều này cũng đã có trong bản Báo cáo của Tô Huy Rứa : "Việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa diễn ra mạnh mẽ trong Đảng và trong xã hội; không đồng đều trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức....- Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa được thể hiện rõ.”

Kết luận Báo cáo, Rứa nói : "Nhìn tổng thể, sau 4 năm triển khai, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, nhất là trong nhận thức chung của toàn Đảng và toàn xã hội, tạo cho chúng ta niềm tin và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chủ quan để nâng cao hiệu quả triển khai cuộc vận động trong những năm tới. Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, chưa đồng đều, chưa vững chắc, cần được tiếp tục triển khai, củng cố để phát triển rộng khắp và bền vững hơn... "

HỒ SỸ HUYNH NÓI GÌ ?

Nếu những câu chữ của  Nông Đức Mạnh và Tô Huy Rứa chưa đủ phơi bầy trò hề học tập Cuộc vận động này thì chúng ta nên đọc bài viết của ông  Hồ Sỹ Huynh thuộc Văn phòng Huyện uỷ Ngọc Hiển, Cà Mau trong Tạp chí Xây dựng Đảng ngày 29/11/2010:

"Trên thực tế, hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của việc viết thu hoạch nên đã thực hiện một cách nghiêm túc. Khi thông qua chi bộ, được đồng chí, đồng nghiệp góp ý, cán bộ, đảng viên khắc phục khá tốt những hạn chế, ngày càng hoàn thiện bản thân, xứng đáng là người cán bộ, đảng viên gương mẫu được đồng chí, đồng nghiệp công nhận, nhân dân tin yêu.

Tuy nhiên, vẫn còn có những đảng viên viết bản thu hoạch một cách qua loa, chiếu lệ, mang tính đối phó, thiếu tinh thần trách nhiệm, cho đây chỉ là hình thức. Cá biệt có nhiều bài viết sơ sài, không đúng mục đích, yêu cầu, không nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chuyên đề đã được tiếp thu, không liên hệ với bản thân trong quá trình công tác; có bài các đảng viên trong một chi bộ sao chép giống nhau từng dấu chấm, dấu phẩy, giống nhau cả phần xuống dòng, trong đó có nhiều bài của các đảng viên là cán bộ chủ chốt; thậm chí còn có những trường hợp nhờ người khác viết hộ…

Đó chỉ là một số ít những trường hợp, nhưng điều đó cũng nói lên thực trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa coi trọng việc thực hiện Cuộc vận động, nhận thức còn lệch lạc. Cũng cần phải kiểm điểm vai trò của chi bộ trong việc quản lý, giáo dục đảng viên bởi vì có chi bộ nhiều bài thu hoạch giống nhau thông qua trước tập thể chi bộ mà chi bộ không phát hiện, thậm chí chi bộ có 5 đảng viên thì cả năm bài giống nhau hoặc có những bài thu hoạch bỏ trống nhiều phần nhưng chi bộ vẫn không phát hiện được hoặc bỏ qua, vẫn báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo là 100% đảng viên đã viết bản thu hoạch và đã thông qua tập thể nhất trí 100%.

Trong khi cả nước đang chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động, hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân đang ra sức thực hiện làm theo lời Bác thì những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm nêu trên cần phải có biện pháp xử lý.”


Như vậy thì có phải là trò hề học Bác không phải để tu thân tích đức mà chỉ để tạo  dịp cho  cán bộ, đảng viên tiêu tiền của dân để nói phét và chọc quê nhau không ?

Phạm Trần
(12/010)
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 518 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Giêng 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0